บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ของผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนโดยนาโนเทคโนโลยี
โดย : บัญชา ยิ่งงาม
ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ผิวหนัง สารสกัดไฟโตเอสโตรเจน ไนโอโซม นาโนเทคโนโลยี การบกพร่องของเอสโตรเจน วิธีทางวิศวกรรมชีวภาพ ประเภทไม่รุกราน
   
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนกักเก็บในนาโนไนโอโซมและทดสอบประสิทธิภาพสำหรับชะลอความแก่ของผิวหนังในหลอดทดลองและสิ่งมีชีวิต จากสารสกัดพืช 13 ชนิด พบว่าสารสกัดไฟโตเอสโตรเจน 9 ชนิด (ได้แก่ กวาวเครือขาว ป่านลินิน ถั่วเหลือง ว่านมหาเมฆ เพชรสังฆาต, ตองหมอง, ว่าน ชักมดลูก กวาวเครือแดง และทับทิม) เหมาะที่จะใช้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อชะลอความแก่ผิวในสตรีวัยทอง สารไฟโตเอสโตเจนต้นแบบ (เคอซิทิน เคอซิทิน-3-แรมโนกลูโคไซด์ และเคอร์คิวมิน) สามารถกักเก็บในไนโอโซมหลายระบบได้ การซึมผ่านผิวหนังของสารดังกล่าวที่กักเก็บใน ไนโอโซมที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 500 นาโนเมตร จะถูกจำกัดอยู่ที่ผิวหนังส่วนบน ไนโอโซมที่มีขนาดอนุภาคเล็ก (100-200 นาโนเมตร) สามารถนำส่งสารออกฤทธิ์ดังกล่าวเข้าสู่เซลล์ ไฟโบรบลาสต์ได้ อย่างไรก็ตามความเป็นพิษที่มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์เป็นอีกสิ่งที่ควรตระหนัก ไนโอโซมที่มีขนาดอนุภาคประมาณ 200 นาโนเมตรเป็นระบบที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเป็นตัวพาไฟโตเอสโตรเจนเข้าสู่ผิวหนัง การทดสอบการระคายเคืองผิวพบว่า ไนโอโซมให้ค่าดัชนีการระคายเคืองผิวเท่ากับ 0 ซึ่งเทียบเคียงได้กับน้ำเกลือ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความแดงผิวสำหรับสูตรตำรับนีโอโซมที่ทดสอบแสดงว่าระบบนำส่งนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวน้อย สารสกัดถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อ Aspergillus oryzae TISTR 3018 และกวาวเครือขาวเข้มข้นถูกเลือกเป็นสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนต้นแบบสำหรับการศึกษาต่อไป สารไฟโตเอสโตรเจนที่ได้จากสารสกัดเหล่านี้สามารถถูกกักเก็บในไนโอโซมต่างชนิดกันได้ โดย นาโนไนโอโซมสามารถควบคุมข้อดีหลายด้าน เช่น การซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนัง การดูดซึมเข้าสู่เซลล์ การปลดปล่อยและความคงตัวของตัวแทนไฟโตเอสโตรเจนได้ การประสบความสำเร็จของการศึกษาทั้งในหลอดทดลองและในสิ่งมีชีวิตแสดงให้เห็นว่าสารสกัดดังกล่าวที่กักเก็บในระบบ ไนโอโซมชนิดประจุลบและประจุบวกสามารถปรับปรุงผิวหนังในโมเดลหนูทดลองที่ตัดรังไข่ในด้านปริมาณความชุ่มชื้น การสูญเสียน้ำออกจากผิว สีผิว ความกระชับและความยืดหยุ่นให้ดีขึ้นได้ ปัจจัยในด้านการทำให้แห้งแบบสุญญากาศต่อการคืนรูปของไนโอโซมแห้งถูกนำมาศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนสารปกป้องการเยือกแข็งต่อไขมัน ปริมาณไขมันทั้งหมด ชนิดของสารปกป้องการ เยือกแข็งและชนิดของสารลดแรงตึงผิว พบว่าการเติมสารป้องกันการเยือกแข็งต่อไนโอโซมที่เหมาะสมส่งผลให้ระบบนำส่งคืนรูปสู่สภาพเดิม เพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความคงตัวของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนที่กักเก็บในนาโนไนโอโซมได้ การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในหลอดทดลองและในสิ่งมีชีวิตแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและกันในด้านค่า ชีวประสิทธิผล การพัฒนาสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในนาโนไนโอโซมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวทั่วไป ผลการทดสอบเหล่านี้สนับสนุนบทบาทที่สำคัญของระบบนำส่งนาโนไนโอโซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของไฟโตเอสโตรเจนในการชะลอความแก่ของผิวหนังที่สัมพันธ์กับการบกพร่องของอฮร์โมนเอสโตรเจนในวัยทองได้
   
ปิดหน้าต่างนี้