บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยใน
โดย : ธนิดา ศรีธัญรัตน์
ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : การพัฒนาเครื่องมือ ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
   
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยใน ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเทียบกับผลการทำงานปกติของกลุ่มงานเภสัชกรรมโดยการประเมินคำสั่งใช้ยาแบบย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยจำนวน 693 คำสั่ง จากผู้ป่วยในจำนวน 583 ราย ที่ใช้ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมจำนวน 4 หอผู้ป่วย ในช่วงเดือน กรกฎาคม- กันยายน 2550 ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นช่วยให้พบคำสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อน 122 คำสั่ง มากกว่าการไม่ใช้โปรแกรม ซึ่งพบเพียง 1 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) และจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคปฏิบัติงาน โดยจับเวลาที่ใช้ในการประเมินคำสั่งใช้ยา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้เป็น 2=14 นาที ต่อการประเมิน 1 รายการ และการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน จากการตอบแบบสอบถามโดยเภสัชกร จำนวน 12 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในหัวข้อความถูกต้องของข้อมูลและความเหมาะสมของฐานข้อมูลที่ใช้, ความถูกต้องและสมบูรณ์ของหัวข้อที่ประเมิน, ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อนถึงตัวผู้ป่วย และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานโดยรวม ส่วนหัวข้อการประเมินที่ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ รูปแบบและความสวยงาม, ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน, ความยากง่ายในการใช้งาน และความเป็นไปได้ในการใช้สำหรับปฏิบัติงาน จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป
   
ปิดหน้าต่างนี้