บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : บทบาททางการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรองรับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข = ศึกษากรณีการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ญาณผกา ศรีสวัสดิ์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การบริหารบริการสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : การสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล
   
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการบริหาร 4 ด้านคือ บทบาทการเป็นผู้อำนวยการ บทบาทการเป็นผู้ประสานงาน บทบาทการเป็นที่ปรึกษา บทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวก และการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคของคณะกรรมการบริหาร อบต. ในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2549 กลุ่มตัวอย่างผู้ถูกคัดเลือกจากกรรมการบริหาร อบต. จำนวนทั้งสิ้น 560 คนจาก 140 อบต. ตอบแบบ สอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ด้วย t-test ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน กรรมการบริหาร อบต. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 71.4) อายุโดยเฉลี่ย 41.65 ปี (SD = 0.73 ปี) สถานภาพคู่สมรส (ร้อยละ71.4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 43.0) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 26,500 บาท (SD = 2.65 บาท) มีประสบการณ์ทางการบริหารมาก่อน (ร้อยละ 65.0) บทบาททางการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D = 0.64) และการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคอยู่ในระดับมาก ( = 3.76, SD = 0.69) ผู้วิจัยพบว่าบทบาททางการบริหารมีความสัมพันธ์กับการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค (r= 0 .647 , p-value (p) = < .001) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาททางการบริหารได้แก่ อายุ (p =< 0.001) สถานภาพสมรส (p = 0.006) ระดับการศึกษา (p =< 0.001) การเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (p-value = 0.003) การมีตำแหน่งทางการบริหาร (p =< 0.001) การเคยเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข (p =< 0.001) จากผลการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ( = 3.47, SD = 0.92) การจัดสถานที่ออกกำลังกายพอเพียงสำหรับประชาชนทั่วไป ( =3.44, SD = 1.06) การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักและวัณโรค ( = 3.22, SD = 1.20) การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรค ( = 3.31, SD = 1.14) และ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเขตพื้นที่ ( = 3.41, SD = 1.07) อีกทั้งควรมีการส่งเสริมพัฒนาบทบาททางการบริหารงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการฝึกอบรม การสอนงาน หรือ การนิเทศงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษาหารือ (Counselling) การมอบหมาย หน้าที่ให้ ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางาน ที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
   
ปิดหน้าต่างนี้