บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โดย : หทัยกานต์ แก้วเนตร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การบริหารบริการสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะควบคุมโรค ประสิทธิผล
   
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยไม่ทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 70 คน รูปแบบโครงการพัฒนาตนเองประกอบด้วย การให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย การสาธิต การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติตามคู่มือการดูแลตนเอง นอกจากนี้ได้จัดให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มย่อยทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยได้รับการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและเมื่อสิ้นสุดโครงการ ประเมินภาวะควบคุมโรคโดยการวัดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าและคำนวณดัชนีมวลกายเดือนละ 1 ครั้ง วัดค่า HbA1c ก่อนและเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ พัฒนาตนเองทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมและค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้านคือ ด้านการรับประทานอาหาร การใช้ยา การดูแลสุขภาพเท้า การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพทั่วไปดีกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้พบว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ ภาวะควบคุมโรคของผู้ป่วยซึ่งประเมินจากระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า ค่า HbA1c และดัชนีมวลกาย ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
   
ปิดหน้าต่างนี้