บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : อุมาพร จันดี
ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : แผงยาตัวอย่าง ผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน
   
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาจากการรักษาด้วยยาที่สำคัญของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน เปรียบเทียบผลของการใช้แผงยาตัวอย่าง ต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผลการรักษา โดยทำการศึกษาในรูปแบบการกึ่งทดลองในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 42 คน ระหว่างเดือนมีนาคม 2549 ถึง เดือนพฤษภาคม 2550 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด ได้รับคำปรึกษาและแผงยาตัวอย่าง หลังจากนั้นติดตามสัมภาษณ์ผู้ป่วยอีก 2 ครั้งห่างกันครั้งละ 1 เดือน ผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 42 คน มีอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 3=1 อายุเฉลี่ย 75.3 + 5.4 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา และอ่านหนังสือไม่ออก (ร้อยละ 40.48) ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 12.6 + 6.5 ปี ระดับน้ำตาลในเลือดในการสัมภาษณ์ครั้งแรก เฉลี่ย 139 + 31.7 mg/dL ได้รับยาเฉลี่ย 7 + 2 รายการ ปัญหาจากการรักษาด้วยยาในการติดตามผู้ป่วย 3 ครั้ง มีจำนวนลดลง จากเฉลี่ย 3.8 + 1.0 ปัญหาต่อราย เป็นเฉลี่ย 1.4 + 1.2 ปัญหาต่อราย ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 41.8 ของจำนวนปัญหาทั้งหมด) รองลงมาเป็นปัญหาความปลอดภัย (ร้อยละ 36.1) จำนวนปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยหลังได้รับคำปรึกษาและแผงยาตัวอย่าง จากการติดตามทั้ง 3 ครั้ง ลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) รูปแบบของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ การใช้ยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง (ร้อยละ 72.7) สาเหตุส่วนใหญ่ของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเกิดโดยไม่ตั้งใจ (ร้อยละ 57.6) โดยเฉพาะการลืมใช้ยา ผู้ป่วยทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของผู้วิจัย และ แผงยาตัวอย่าง ผลการรักษาพิจารณาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย พบว่าพบว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในการติดตามทั้ง 3 ครั้ง
   
ปิดหน้าต่างนี้