บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม SELETIVE COX-2 INHIBITORS ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : นันทนิจ มีสวัสดิ์
ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคข้ออักเสบ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยับยั้งเอนไซม์ CYCLOOXYGENASE-2 อย่างเฉพาะเจาะจง CELECOXIB
   
การศึกษาแบบโคฮอร์ทแบบย้อนหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Celecoxib กับยาในกลุ่ม Conventional NSAIDs และกลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2550 โดยใช้ฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ของโรงพยาบาล และแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาลในการเก็บข้อมูล จากประชากร 7,224 รายมีประชากรผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 5,195 ราย สามารถแบ่งกลุ่มประชากร เป็นกลุ่มที่ได้รับยา Conventional NSAIDs 3,258 ราย และกลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib 575 ราย ผลการศึกษาพบว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของประชากรที่ได้รับยา Celecoxib ได้รับยาในกลุ่ม Conventional NSAIDs และไม่ได้รับยา NSAIDs คือ 13, 43 และ 47 รายตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib กับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs พบว่าความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของประชากรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับยา Conventional NSAIDs กับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs พบว่า Conventional NSAIDs มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs (Relative risk 0.13, 95%CI = 0.07 – 0.23) และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib พบว่า Conventional NSAIDs มีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib (Relative risk 0.19, 95%CI = 0.09 – 0.40) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
   
ปิดหน้าต่างนี้