บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โดย : ดวงเดือน จันทสุรียวิช
ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน คุณภาพชีวิต
   
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน และศึกษาผลของภาวะแทรกซ้อนทางตา ภาวะแทรกซ้อน ทางไต และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จำนวน 200 ราย โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต The Medical Outcome Study Short Form 36 (MOS SF-36) ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับดี (71.17 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าด้านที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุด คือ ด้านสังคม (86.37 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านร่างกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ (79.17 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพชีวิตโดยรวม (52.23 คะแนน) สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐิจเศรษฐกิจและสังคม และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน กับคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว่า อายุ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และอาชีพ (R2 = .134 ; F = 10.112 ; p-value = .000) ส่วนภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะแทรกซ้อนทางตา และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (p > 0.05) ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานกับผู้ป่วยที่มีอายุมาก
   
ปิดหน้าต่างนี้