บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ดารณี เผ่าผา
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การบริหารบริการสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยความสำเร็จ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ
   
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ที่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1,187 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น ระดับทอง 487 โรงเรียน ระดับเงิน 354 โรงเรียน ระดับทองแดง 346 โรงเรียน ใช้วิธี สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 555 คน ครูผู้ทำหน้าที่ครูอนามัย จำนวน 555 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 555 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Kruskal Wallis test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และเปรียบเทียบค่ามัธยฐานรายคู่ โดยวิธี Mann-Whitney test ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่างๆในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่ครูอนามัย และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เงิน และทองแดงมีระดับการปฏิบัติโดยรวมของปัจจัยด้านการบริหารจัดการและด้านงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนระดับการปฏิบัติโดยรวมของปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสนใจปัจจัยด้านการบริหารจัดการและปัจจัยด้านงบประมาณ เพื่อยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน และระดับทองแดง ให้เป็นระดับทองต่อไป
   
ปิดหน้าต่างนี้