บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :

การพัฒนาลูกประคบรูปแบบใหม่โดยใช้นาโนเทคโนโลยี

โดย :

ภัทรพล วิชญพงศ์

ศิริพงศ์ พจนา

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี
อาจารย์ที่ปรึกษา :

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 

คำสำคัญ :

ไมเซลล์ เคอร์คูมิน ลูกประคบสมุนไพรไทย การทดสอบพื้นผิวตอบสนอง 

   

บทนำ: ลูกประคบสมุนไพรไทยเป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีงานวิจัยทางคลินิกรองรับว่ามีประสิทธิภาพดีในการบรรเทาอาการปวดหลัง แต่มีข้อจำกัด คือ ความไม่สะดวก ประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอ และความไม่คงตัวของสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยการสกัดสารสำคัญ อย่างไรก็ตามวิธีการสกัดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมยังมีการศึกษาไม่มากนัก วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาวิธีการสกัดลูกประคบสมุนไพรไทยด้วยไมเซลล์เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบวิธีการสกัดด้วยไมเซลล์กับวิธีการสกัดมาตรฐานโดยใช้วิธีการทดสอบพื้นผิวตอบสนอง วิธีดำเนินการวิจัย: ศึกษาการสกัดเคอร์คูมินและ/หรือคอมพาวด์ดีในลูกประคบสมุนไพรไทย ขมิ้นชัน และไพล โดยปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ชนิดของสารลดแรงตึงผิว ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว และ วิธีการที่ใช้ในการสกัด จากนั้นศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสำคัญที่สกัดด้วยวิธีไมเซลล์ ได้แก่ ขนาด การกระจายขนาด ศักย์ไฟฟ้าซีต้าร์ และความเข้มข้น นอกจากนี้ยังศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีการสกัดด้วยไมเซลล์ด้วยวิธีการทดสอบพื้นผิวตอบสนอง การสกัดด้วยเอทานอลเป็นวิธีการสกัดมาตรฐานในการศึกษานี้ ผลการวิจัย: การสกัดด้วย Triton® X ให้ความเข้มข้นของเคอร์คูมินในปริมาณสูงสุด โดยการสกัดด้วย Triton® X ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 5 ถึง 20 และระยะเวลาใช้คลื่นเสียง 60 ถึง 180นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง ขนาดอนุภาคไมเซลล์ของขมิ้นชันเดี่ยว ไพลเดี่ยวและลูกประคบสมุนไพรไทยอยู่ในช่วง 16.4 ถึง 4345 นาโนเมตร การกระจายขนาดอยู่ในช่วง 0.19 ถึง 1 ศักย์ไฟฟ้าซีต้าร์อยู่ในช่วง -0.6 ถึง -12.5 มิลลิโวลต์ ความเข้มข้นของเคอร์คูมินในขมิ้นชันและลูกประคบสมุนไพรไทย คือ 318.86 µg/mL และ 60.23 µg/mL ตามลำดับ ในการสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 คือ 235 µg/mL และ 26.15 µg/mL ตามลำดับ และสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเคอร์คูมินด้วยวิธีไมเซลล์ของขมิ้นชันและลูกประคบสมุนไพรไทยคือ Triton® X ร้อยละ 5 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ ที่ระยะเวลาใช้คลื่นเสียง 60 นาที สรุปผลการวิจัย: จากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการสกัดลูกประคบสมุนไพรไทยด้วยวิธีไมเซลล์มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาเพิ่มเติมจำเป็นต้องศึกษาหาความเข้มข้นของคอมพาวด์ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรไทยรูปแบบใหม่ (เช่น รูปแบบแผ่นแปะทางผิวหนัง รูปแบบครีม) จากการสกัดด้วยวิธีไมเซลล์

   
ปิดหน้าต่างนี้