บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายของยาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6

โดย :

ชัยวัฒน์ ตังสกุล

ปพิชญา วรรณดี
ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ 

คำสำคัญ :

การวิเคราะห์อภิมาน, ไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6, Sustained virological response

   

บทนำ: ไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6 พบแพร่ระบาดเป็นหลักในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาการศึกษาประสิทธิผลของยาเหล่านี้ทำในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก จึงทำให้มีข้อมูลเรื่องประสิทธิผลการรักษาไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6 ยังไม่ชัดเจนมากนัก การศึกษานี้จึงใช้การวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล (sustain virological response: SVR) และความปลอดภัยของสูตรยาต้านไวรัสที่ใช้ วิธีการดำเนินการวิจัย: สืบค้นและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล PubMed, Cochrane Library และ Web of Science ด้วยคำค้นหาที่กำหนดไว้ (กันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2562) จากนั้นคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้ Cochrane Risk of Bias Tool 2.0 และทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล SVR ที่สกัดได้ด้วยชุดคำสั่ง network meta-analysis ในโปรแกรม STATA 14.0 ผลการศึกษาวิจัย: พบว่าการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6 ด้วยสูตรยาที่มี Grazoprevir ร่วมกับ Elbasvir ± Ribavirin เป็นเวลา 12 สัปดาห์ มี SVR12 เฉลี่ยที่ 74% การรักษาด้วยสูตรยาที่มี Pegylated interferon ร่วมกับ Ribavirin เป็นเวลา 24 สัปดาห์ มี SVR24 เฉลี่ยที่ 73% และหากให้เป็นเวลา 48 สัปดาห์ มี SVR24 เฉลี่ยที่ 79% การรักษาด้วยสูตรยา Sofosbuvir ร่วมกับ Velpatasvir ± Voxilaprevir มี SVR12 เป็น 100% และการรักษาด้วย Sofosbuvir ร่วมกับ Ribavirin มี SVR12 เป็น 100% ในทุกระยะเวลาการรักษา ด้านความปลอดภัยพบว่าอาการข้างเคียงที่พบมากจากการสูตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่ ได้แก่ อาการปวดศีรษะและอาการเมื่อยล้า สรุปผลการวิจัย: การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6 ด้วยยา Sofosbuvir ร่วมกับ Ribavirin หรือ Velpatasvir มีประสิทธิภาพสูงกว่ายาสูตรอื่นๆ

   
ปิดหน้าต่างนี้